Interpunct.svg
· U+00B7, ·
MIDDLE DOT

[U+00B6]
拉丁字母補充-1 ¸
[U+00B8]
U+22C5, ⋅
DOT OPERATOR

[U+22C4]
數學運算子
[U+22C6]
◌̇ U+0307, ̇
COMBINING DOT ABOVE
◌̆
[U+0306]
結合附加符號 ◌̈
[U+0308]
· U+0387, ·
GREEK ANO TELEIA
Ά
[U+0386]
希臘字母及科普特字母 Έ
[U+0388]

漢語编辑

標點符號编辑

·

  1. 间隔号

黎語编辑

符號编辑

·

  1. 表示首字母縮略詞中被省略的部分
    D·N·G· = Dongxhwax Naengsmiens Gong'hwasgok