Західна Сахара

烏克蘭語

编辑
 
烏克蘭語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 uk

發音

编辑
  • 國際音標(幫助)[ˈzaxʲidnɐ sɐˈxarɐ]
  • 音頻(檔案)

專有名詞

编辑

За́хідна Саха́ра (Záxidna Saxáraf 無生 (屬格 За́хідної Саха́ри,不可數,相關形容詞 західносаха́рський)

  1. 西撒哈拉(地區名,位於北非
  2. 撒拉威阿拉伯民主共和國(國家名,位於北非
    近義詞: Саха́рська Ара́бська Демократи́чна Респу́бліка (Saxársʹka Arábsʹka Demokratýčna Respúblika)

變格

编辑

參見

编辑

參考資料

编辑