информатика

俄語

變格 單數 複數
主格 информа́тика информа́тики
属格 информа́тики информа́тик
與格 информа́тике информа́тикам
對格 информа́тику информа́тики
造格 информа́тикой, информа́тикою информа́тиками
前置格 об информа́тике об информа́тиках

發音

  名词(俄語)编辑

陽/中/〔陰〕   活動體/〔非活動體〕   通常 〔可數〕/不可數   扎利茲尼亞克(Zaliznyak)・號:3a

  1. 情報學信息學信息技術