поспеть

俄语编辑

煮熟

做好 来得及 赶得上 , -е́ет〔完〕поспева́ть, -а́ет〔未〕

 1. 成熟
  ~е́л виногра́д
  葡萄熟了。
 2. 〈口〉煮熟;做好
  ~е́л обе́д
  午饭做好了。Ры́ба ~е́ла
  鱼炖好了。В его́ рука́х де́ло ~е́ет за полчаса́
  事情在他手里有半个小时就能做好。