хиреть

俄语编辑

-е́ю, -е́ешь〔未〕захире́ть〔完〕变瘦弱,变衰弱;枯萎;〈转〉衰落,衰退. Стари́к хире́ет. 老头逐渐瘦弱下去。Де́рево хире́ет. 树木一天天枯萎。Тала́нт хире́ет. 才智不断减退。