яснеть

俄语编辑

-е́ет〔未〕(也用作无)发亮;晴朗起来;清楚(或明了)起来. ~ет уже́ восто́к. 东方已经发白。К утру́ ~ет. 快到早晨时天转晴了。Мысль ~ет. 思路清楚了。