21-Qaf.svg
ق U+0642, ق
ARABIC LETTER QAF
ف
[U+0641]
阿拉伯文字母 ك
[U+0643]
U+FED5, ﻕ
ARABIC LETTER QAF ISOLATED FORM

[U+FED4]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FED6]
U+FED6, ﻖ
ARABIC LETTER QAF FINAL FORM

[U+FED5]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FED7]
U+FED7, ﻗ
ARABIC LETTER QAF INITIAL FORM

[U+FED6]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FED8]
U+FED8, ﻘ
ARABIC LETTER QAF MEDIAL FORM

[U+FED7]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FED9]

跨語言编辑

發音编辑

字母编辑

寫法编辑

独立 尾部 中部 首部
ق ـق ـقـ قـ