ക്രിയാവിശേഷണം

馬拉雅拉姆語编辑

名詞编辑

ക്രിയാവിശേഷണം (kriyāviśēṣaṇaṃ)

  1. 副詞