កិរិយាវិសេសន៍

高棉語编辑

詞源编辑

កិរិយា (keriyiə, 動詞) +‎ វិសេសន៍ (修飾語)。對比泰語 กริยาวิเศษณ์ (grì-yaa-wí-sèet), 緬甸語 ကြိယာဝိသေသန (kri.yawi.sesa.na.), 老撾語 ກະຣິຍາວິເສດ (ka ri nyā wi sēt)

發音编辑

寫法 កិរិយាវិសេសន៍
kiriyāvisesn̊
音素 កិ-រិ-យា វិ-សេ-សែស
ki-ri-yā vi-se-saes
維基詞典羅馬化 keriyiə viseesaeh
(標準發音) IPA(說明) /ke.ri.jiə ʋi.seː.saeh/

名詞编辑

កិរិយាវិសេសន៍ (keriyiə viseesaeh)

  1. (語法) 副詞

近義詞编辑