ប្រទេស

高棉语

词源编辑

源自梵語 प्रदेश (pradeśa, 国家)。与老撾語 ປະເທດ (pa thēt)泰語 ประเทศ (bprà-têet)同源。

发音编辑

寫法 ប្រទេស
p̥rdes
音素 ប្រ-តេស / ប្រ-ទេស
p̥r-tes / p̥r-des
維基詞典羅馬化 prɑteeh, prɑteih
(標準發音) IPA(說明) /prɑ.ˈteːh/ ~ /prɑ.ˈteih/

名詞编辑

  1. 国家;领土;土地;地区

同义词编辑