អង់គ្លេស

高棉語 编辑

 
高棉語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 km

其他寫法 编辑

詞源 编辑

源自法語 anglais

發音 编辑

寫法/音素 អង់គ្លេស
ʾṅ´g̥les
維基詞典羅馬化 ʾɑngkleih
(標準發音) IPA(說明) /ʔɑŋ.ˈkʰleih/

專有名詞 编辑

អង់គ្លេស (ʼângklés)

 1. 英格蘭英語
  ភាសា អង់គ្លេស
  phéasa ʼângklés
  英語
  ប្រទេស អង់គ្លេស
  brâtés ʼângklés
  英格蘭
 2. 英國人