Aibítir Idirnáisiúnta Foghraíochta

愛爾蘭語 编辑

專有名詞 编辑

An Aibítir Idirnáisiúnta Foghraíochta f (屬格 na hAibítre Idirnáisiúnta Foghraíochta)

  1. 國際音標

輔音變化 编辑

愛爾蘭語輔音變化
原形 濁化 h-清化 t-清化
Aibítir Idirnáisiúnta Foghraíochta nAibítir Idirnáisiúnta Foghraíochta hAibítir Idirnáisiúnta Foghraíochta 不適用
注意:有些形式可能僅是推測,並不是所有形式都一定存在。

延伸閱讀 编辑