附錄:部首索引/⼮

部首索引:⼮编辑

0 画编辑

𡿦 𡿨

1 画编辑

𡿧

3 画编辑

𡿩 𡿪 𡿫 𡿬 𡿭

4 画编辑

𪩡 𡿮 𡿯 𡿰

5 画编辑

𡿱 𡿲 𡿳 𡿴 𡿵 𡿶

6 画编辑

𪩢 𡿷 𡿸 𡿹 𡿺 𡿻

7 画编辑

𡿼 𡿽 𠙗

8 画编辑

𡿾 𡿿 𢀀

9 画编辑

𢀁

11 画编辑

𢀂

12 画编辑

𢀃

13 画编辑

𢀄 𢀅 𢀆

14 画编辑

𢀇

15 画编辑

𢀈

16 画编辑

𢀊 𢀉

17 画编辑

𢀋

19 画编辑

𢀌 𢀍

21 画编辑

𢀎

24 画编辑

𢀏

26 画编辑

𢀐