附錄:部首索引/⼶

部首索引:⼶编辑

0 画编辑

𢌬

1 画编辑

廿 𢌭

2 画编辑

𢌮 𢌯

3 画编辑

𢌱 𢌱 𢌰 𢌱 𢌲

4 画编辑

𪪳 𢌺 𢌳 𢌵 𢌶 𢌷 𢌸 𢌹

5 画编辑

𪪴 𢌻 𢌽 𢌾 𢌿 𢍀 𢍁

6 画编辑

𢌼 𢍊 𢍋 𢍌 𢌴 𢍂 𢍃 𢍄 𢍅 𢍆 𢍇 𢍈 𢍉

7 画编辑

𪪵 𢍍 𢍎 𢍏 𢍐 𢍑 𢍒 𢍓

8 画编辑

𢍔 𢍕 𢍖 𢍗 𢍘 𢍙

9 画编辑

𪪶 𢍚 𢍛 𢍜 𢍝 𢍞 𢍟 𢍠 𢍡

10 画编辑

𪪷 𢍢 𢍣 𢍤 𢍥

11 画编辑

𢍪 𢍫 𢍦 𢍧 𢍨 𢍩

12 画编辑

𢍬

13 画编辑

𢍮 𢍯 𢍰 𢍱

14 画编辑

𪪸 𢍲 𢍳 𢍴

15 画编辑

𪪩

16 画编辑

𢍵

19 画编辑

𪪹 𢍶

24 画编辑

𢍷 𢍸

26 画编辑

𢍹