附錄:部首索引/止

部首索引:⽌编辑

0 画编辑

𣥂

1 画编辑

𣥃 𣥄

2 画编辑

𣥅 𣥆

3 画编辑

𣥊 𣥋 𣥌 𣥇 𣥈

4 画编辑

𪴵 𣥍 𣥎 𣥏 𣥚 𣥛 𣥜 𣥝 𣥞 𣥟 𣥉 𣥐 𣥑 𣥒 𣥓 𣥔 𣥕 𣥖 𣥗 𣥘 𣥙 𣥠 𣥡

5 画编辑

𣥢 𣥣 𣥤

6 画编辑

𪴶 𣥪 𣥫 𣥬 𣥭 𣥮 𣥯 𣥦 𣥧 𣥨 𣥩 𣥰 𣥱

7 画编辑

𪴷 𣥳 𣥴 𣥵 𣥶 𣥷 𣥸

8 画编辑

𪴸 𣥺 𣥻 𣥼 𣥽 𣥾 𣥿 𣥹 𣦀 𣦁 𣦂 𣦃 𣦄 𣦅 𣦆

9 画编辑

𪴺 𪴹 𣦊 𣦌 𣦍 𣦎 𤚜 𣦇 𣦈 𣦉

10 画编辑

𪴻 𣦐 𣦑 𣦒 𣦓

11 画编辑

𪴼 𣦚 𣦛 𣦔 𣦕 𣦖 𣦗 𣦘 𣦙

12 画编辑

𪴽 𪴾 𣦠 𣦜 𣦝 𣦞 𣦟

13 画编辑

𪴿 𣦡 𣦢 𣦣 𣦤 𣦥

14 画编辑

𣦦 𣦧 𣦨 𣦩 𣦪 𣦫

15 画编辑

𣦬

17 画编辑

𣦮

18 画编辑

𣦯 𣦰

19 画编辑

𣦱 𣦲

20 画编辑

𣦳 𣦴