附錄:部首索引/⽸

部首索引:⽸编辑

0 画编辑

𦈢

2 画编辑

3 画编辑

𦈣 𦈤 𦈥

4 画编辑

𦈨 𦈦 𦈧 𦈨

5 画编辑

𦈪 𦈫 𦈬 𦈭 𦈮 𦈩

6 画编辑

缿 𦈯 𦈰 𦈱 𦈲 𦈳

7 画编辑

𫄺 𦈴 𦈵 𦈶 𦈷

8 画编辑

𫄻 𦈺 𦈻 𦈼 𦈽 𦈾 𦈿 𦈸 𦈹 𦉀

9 画编辑

𫄼 𫄽 𦉇 𦉁 𦉂 𦉃 𦉄 𦉅 𦉆 𦉇

10 画编辑

𫄾 𦉊 𦉋 𦉌 𦉍 𦉎 𦉈 𦉉

11 画编辑

𦉏 𦉐 𦉑 𦉒 𦉓 𦉔

12 画编辑

𦉕 𦉖 𦉗 𦉘

13 画编辑

𫄿 𦉚 𦉛 𦉜 𤕁 𦉙

14 画编辑

𦉝 𦉞

15 画编辑

𦉟 𦉠

16 画编辑

𦉡

17 画编辑

𦉢 𦉣 𦉤

18 画编辑

𤫡 𦉥 𦉦

20 画编辑

𦉧

21 画编辑

𦉨

25 画编辑

𦉩