Chủ nhật

越南語编辑

其他形式编辑

詞源编辑

漢越詞,來自主日。對照源自拉丁語 dominicus (主的, 形容詞)葡萄牙語 domingo (星期日, 名詞),以及源自拉丁語 diēs Dominicus (星期日, 字面意思為主之日)法語 dimanche (星期日) 。對照 Chúa nhật

發音编辑

名詞编辑

(量詞 ngàyChủ nhật

  1. 星期日星期天週日
    Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần.
    整個星期天全家都很高興,因為孩子整個星期都很好。

近義詞编辑

參見编辑