附錄:部首索引/⼾

部首索引:⼾编辑

0 画编辑

1 画编辑

𢨤 𢨥

2 画编辑

𢨦 𢨧 𢨨 𢨩

3 画编辑

𢨪 𢨫 𢨬 𢨭 𢨮

4 画编辑

𢨯 𢨰 𢨱 𢨲 𢨳 𢨴 𢨵 㦿

5 画编辑

𪭘 𢨺 𢨻 𢨼 𢨽 𢨾 𢨿 𢨶 𢨷 𢨸 𢨹 𢩀 𢩁 𢩂 𢩃 𢩄

6 画编辑

𢩊 𢩋 𢩌 𢩅 𢩆 𢩇 𢩈 𢩉

7 画编辑

𪭙 𢩍 𢩎 𢩏 𢩐

8 画编辑

𢩑 𢩒 𢩓 𢩔 𢩕

9 画编辑

𢩖 𢩗 𤟵

10 画编辑

𢩚 𢩛 𢩘 𢩙

11 画编辑

𪭚 𢩜 𢩝 𢩞

12 画编辑

𢩟

13 画编辑

𢩠

14 画编辑

𢩡 𨐳

17 画编辑

𢩢

18 画编辑

𪭛

19 画编辑

𢩣 𢩤