femur编辑

英语

發音编辑

  • 押韻:-iːmə(r)

名詞编辑

  femur   >>   femurs  
  femur's   >>   femurs'  
femur, femurs, femur's, femurs';
  1. 股骨
  2. 大腿