ه U+0647, ه
ARABIC LETTER HEH
ن
[U+0646]
阿拉伯文字母 و
[U+0648]
U+FEE9, ﻩ
ARABIC LETTER HEH ISOLATED FORM

[U+FEE8]
阿拉伯文表达形式-B
[U+FEEA]
U+FEEA, ﻪ
ARABIC LETTER HEH FINAL FORM

[U+FEE9]
阿拉伯文表达形式-B
[U+FEEB]
U+FEEB, ﻫ
ARABIC LETTER HEH INITIAL FORM

[U+FEEA]
阿拉伯文表达形式-B
[U+FEEC]
U+FEEC, ﻬ
ARABIC LETTER HEH MEDIAL FORM

[U+FEEB]
阿拉伯文表达形式-B
[U+FEED]

跨语言

编辑

发音

编辑

字母

编辑

写法

编辑
独立 尾部 中部 首部
ه ـه ـهـ هـ

南黎凡特阿拉伯语

编辑

后缀

编辑

ـه ه (-o(辅音后) -h(元音后)m

  1. (宾格)

参见

编辑
南黎凡特阿拉伯语附着代词
单数 众数
辅音后 元音后
第1人称 动词后 ـني (-ni) ـنا (-na)
否则 ـِي (-i) ـي (-y)
第2人称 ـَك (-ak) ـك (-k) ـكُم (-kom) / ـكو (-ku)
ـِك (-ek) ـكِ (-ki)
第3人称 ـُه (-o) ـه (-h) ـهُم (-hom)
ـها (-ha)