артерия

俄语编辑

动脉

干线 交通干线 〔阴〕⑴〈解〉动脉(与ве́на相对). ⑵〈转,雅〉(交通)动脉,干线(多指水路). коммуникацио́нная ~ 交通干线. во́дные ~ии 水路(交通)命脉.

變格编辑

變格 單數 複數
主格 арте́рия арте́рии
属格 арте́рии арте́рий
與格 арте́рии арте́риям
對格 арте́рию арте́рии
造格 арте́рией
арте́риею
арте́риями
前置格 арте́рии арте́риях