персона

俄语编辑

人物角色 伪装外表 〔阴〕

  1. (带定语)〈书〉人;人物,要人
  2. (就餐的)人
    серви́з на шесть ~со́н六个人用的餐具
    Со́бственной персо́ной〈讽〉亲自;躬亲
    Персо́на гра́та 1)〈外交〉驻在国同意接受的外交使节;受欢迎的人;2)〈旧〉(某人的)红人
    Персо́на нон гра́та〈外交〉不受驻在国欢迎的外交使节;不受欢迎的人.