ប្រាំ

高棉语

(名·數)ប្រាំ (brăm),

 1. ប្រាំមួយ 六
  ប្រាំពីរ 七
  ប្រាំបី 八
  ប្រាំបួន 九