附錄:部首索引/襾

部首索引:⾑编辑

0 画编辑

西

1 画编辑

𧟠 𧟡 𧟢

2 画编辑

𧟣

3 画编辑

𧟤 𧟥 𧟦

4 画编辑

𧟧 𧟨 𧟩

5 画编辑

𫌚 𧟪 𧟫 𧟬

6 画编辑

𧟭 𧟮

7 画编辑

𧟯 𧟰

8 画编辑

𧟱 𧟲 𧟳 𧟴 𧟵 𧟶 𧟷 𧟸

9 画编辑

𧟹 𧟺 𧟻

10 画编辑

𫌛 𧟼 𧟽 𧟾

11 画编辑

𧟿

12 画编辑

𧠀 𧠁

13 画编辑

𧠂

14 画编辑

𧠃

15 画编辑

𧠄

17 画编辑

19 画编辑

𧠅