附錄:部首索引/⼇

部首索引:⼇编辑

0 画编辑

1 画编辑

2 画编辑

𠅁

3 画编辑

𪜠 𪜡 𠅂

4 画编辑

𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇

5 画编辑

𪜢 𠅊 𠅋 𠅈 𠅉

6 画编辑

𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒

7 画编辑

𠅓 𠅔 𠅕

8 画编辑

𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅖 𠅘 𠅙

9 画编辑

𪜣 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧

10 画编辑

𪜤 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅨 𠅩 𠅲

11 画编辑

𠅺 𠅻 𠅼 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠆀

12 画编辑

𠅾 𠅿

13 画编辑

𪜥 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉

14 画编辑

𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆔 𠆖 𠆗 𠆘

15 画编辑

16 画编辑

𠆚

17 画编辑

𪜦 𠆝

19 画编辑

𠆞

22 画编辑

𠆟

26 画编辑

𠆠

27 画编辑

𠆡