附錄:部首索引/⼹

部首索引:⼹编辑

0 画编辑

2 画编辑

3 画编辑

𪫆 𢑏 𢑐 𢑑 𢑒

4 画编辑

𢑓

5 画编辑

𢑔 𢑕

6 画编辑

𢑚 𢑗 𢑘 𢑙

7 画编辑

𢑛 𢑜 𢑝

8 画编辑

𢑞 𢑟 𢑠 𢑡

9 画编辑

𢑢 𢑣 𢑤

10 画编辑

𢑥 𢑦 𢑧

11 画编辑

𢑪 𢑫 𢑬 𢑨 𢑩

12 画编辑

𣼙 𢑭 𢑮

13 画编辑

𢑯 𢑱

14 画编辑

𢑲

15 画编辑

𪫇 𢑳 𢑴 𢑵 𢑶

16 画编辑

𢑺 𢑷 𢑸 𢑹

17 画编辑

𢑻 𢑼

19 画编辑

𢑽

20 画编辑

𢑾

23 画编辑

𢑿