附錄:部首索引/⼺

部首索引:⼺编辑

0 画编辑

2 画编辑

𢒀 𢒁 𢒂

3 画编辑

𢒃 𢒄 𢒅 𢒆

4 画编辑

𢒇 𢒈

5 画编辑

𢒊 𢒋 𢒌 𢒍 𢒉

6 画编辑

𢒎

7 画编辑

𪫈 𢒏 𢒐 𢒑 𢒒 𢒓 𣥲

8 画编辑

𢒚 𢒛 𢒜 𢒝 𢒔 𢒕 𢒖 𢒗 𢒘 𢒙

9 画编辑

𢒠 𢒡 𢒢 𢒣 𢒞 𢒟

10 画编辑

𢒤 𢒥 𢒦 𢒧 𢒨

11 画编辑

𢒩 𢒪

12 画编辑

𪫉 𢒫 𢒬 𢒭 𢒮 𢒯

13 画编辑

𢒰 𢒱 𢒲 𢒳

14 画编辑

𪫊 𢒴

15 画编辑

𢒵

17 画编辑

𢒷

18 画编辑

𢒶

19 画编辑

𢒸 𢒹 𢒺

22 画编辑

𢒻