附錄:部首索引/⾲

部首索引:⾲编辑

0 画编辑

4 画编辑

𩐁 𩐂

6 画编辑

𩐃

7 画编辑

𩐄

8 画编辑

𩐅 𩐆 𩐇

9 画编辑

𩐈

10 画编辑

𩐊 𩐊 𩐉

11 画编辑

𩐋 𩐍 𩐎

12 画编辑

𩐌 𩐏 𩐐

13 画编辑

𩐑 𩐒 𩐓

14 画编辑

𩐔 𩐕

16 画编辑

𩐖