Gemüsegarten

德語

单数 复数
主格 der Gemüsegarten die Gemüsegärten
属格 des Gemüsegartens der Gemüsegärten
与格 dem Gemüsegarten den Gemüsegärten
宾格 den Gemüsegarten die Gemüsegärten

發音


名詞编辑

〔陽〕/中/陰/唯複   通常 〔可數〕/不可數

  1. 菜园