αγαλμάτιο

希腊语 编辑

名词 编辑

αγαλμάτιο (agalmátion (复数 αγαλμάτια)

  1. άγαλμα (ágalma) 的指小词:小雕像

变格 编辑