U+314F, ㅏ
HANGUL LETTER A

[U+314E]
谚文相容字母
[U+3150]
U+1161, ᅡ
HANGUL JUNGSEONG A

[U+1160]
谚文字母
[U+1162]
U+FFC2, ᅡ
HALFWIDTH HANGUL LETTER A
[未分配:U+FFBF–U+FFC1]

[U+FFBE]
半形及全形字元
[U+FFC3]

朝鲜语 编辑

笔顺
 

词源 编辑

《训民正音解例》(1446 年) 定义并解释的文字,现于南韩常称作 한글 (han'geul, 韩文字),于北韩常称作 조선글 (joseon'geul, 朝鲜文字)

发音 编辑

字母 编辑

(a)

  1. (a),谚文的元音字母之一

派生字母 编辑