維基詞典:藏語轉寫

維基詞典採用威利轉寫作為藏文的標準轉寫方案。

輔音

編輯
 
輔音圖示
藏文 威利 國際音標 藏文 威利 國際音標 藏文 威利 國際音標 藏文 威利 國際音標
ka [ká] kha [kʰá] ga [ɡà] nga [ŋà]
ca [tɕá] cha [tɕʰá] ja [dʑà] nya [ɲà]
ta [tá] tha [tʰá] da [dà] na [nà]
pa [pá] pha [pʰá] ba [bà] ma [mà]
tsa [tsá] tsha [tsʰá] dza [dzà] wa [wà]
zha [ʑà] za [zà] 'a [ɦà] ya [jà]
ra [rà] la [là] sha [ɕá] sa [sá]
ha [há] a [ʔá]

元音

編輯
 
元音圖示
ཨི་ (a) i ཨུ་ (a) u ཨེ་ (a) e ཨོ་ (a) o