ā U+0101, ā
LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
組成:a [U+0061] + ◌̄ [U+0304]
Ā
[U+0100]
拉丁字母擴展-A Ă
[U+0102]

汉语拼音

编辑

发音

编辑
  • 音频(檔案)
  • 注音:ㄚ

对应汉字

编辑
  1. /

日语

编辑

罗马字

编辑

ā对应长音:ああアー

恩加姆语

编辑

释义

编辑
  1. 表示将来的时态
    Lòtī tā̰á̰ m-ā m-āw. (明天我将要离开。)

萨摩亚语

编辑

代词

编辑
  1. (疑问词)什么
    ʻO le ā le mea lea? (这是什么东西?)