подвал

俄语编辑

地下室

地窖 〔阳〕

  1. 地下室
    храни́ть (что) в ~е把…储存在地下室里
  2. (报纸版面最下面的)底栏;底栏专论
    написа́ть в газе́ту ~ (о чём) 为报纸写关于…的底栏专论.