ه U+0647, ه
ARABIC LETTER HEH
ن
[U+0646]
阿拉伯文字母 و
[U+0648]
U+FEE9, ﻩ
ARABIC LETTER HEH ISOLATED FORM

[U+FEE8]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FEEA]
U+FEEA, ﻪ
ARABIC LETTER HEH FINAL FORM

[U+FEE9]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FEEB]
U+FEEB, ﻫ
ARABIC LETTER HEH INITIAL FORM

[U+FEEA]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FEEC]
U+FEEC, ﻬ
ARABIC LETTER HEH MEDIAL FORM

[U+FEEB]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FEED]

跨語言 编辑

發音 编辑

字母 编辑

寫法 编辑

独立 尾部 中部 首部
ه ـه ـهـ هـ

南黎凡特阿拉伯語 编辑

後綴 编辑

ـه ه‎ (-o(輔音後) -h(元音後)m

  1. (賓格)

參見 编辑

南黎凡特阿拉伯語附著代詞
單數 眾數
輔音後 元音後
第1人稱 動詞後 ـني(-ni) ـنا(-na)
否則 ـِي(-i) ـي(-y)
第2人稱 ـَك(-ak) ـك(-k) ـكُم(-kom) / ـكو(-ku)
ـِك(-ek) ـكِ(-ki)
第3人稱 ـُه (-o) ـه (-h) ـهُم(-hom)
ـها(-ha)