បារាំង

高棉語编辑

詞源编辑

最終源自法語 Francefranc (法蘭克)。對照泰語 ฝรั่ง (fràng, 非亞裔的外人,尤其指高加索人)印地語 फ़िरंगी (firaṅgī, 外國人)波斯語 فرنگ(farang, 法蘭克人;外國人)

發音编辑

寫法 បារាំង
pārāṃṅ
音素 បា-រ៉័ង
pā-r″˘ṅ
維基詞典羅馬化 baarang
(標準發音) IPA(說明) /ɓaː.ˈraŋ/

名詞编辑

បារាំង (baarang)

  1. 法國、法國的
    ភាសាបារាំង  ―  phiəsaa baarang  ― 
    ប្រទេសបារាំង  ―  prɑteeh baarang  ― 
  2. 法國人
  3. 歐洲人