U+91CF, 量
中日韓統一表意文字-91CF

[U+91CE]
中日韓統一表意文字
[U+91D0]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#1069():
 • 系列#1104():
 • 参考 编辑

  编码 编辑

  ”的Unihan資料

  漢語 编辑

   
  漢語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科

  讀音 编辑

  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  liángljang/*raŋ {*[r]aŋ}/measure (v.)
  liàngljangH/*raŋ-s {*[r]aŋ-s}/measure (n.)

   
  国语/普通话
  汉语拼音 liángliàng
  注音符号 ㄌㄧㄤˊㄌㄧㄤˋ
  国际音标
  通用拼音 liángliàng
  粤语广州话
  粤拼 loeng4loeng6
  耶鲁拼音 lèuhngleuhng
  国际音标
  广州话拼音 lêng⁴lêng⁶
  黄锡凌拼音 ˌleung_leung
  闽南语
  白话字 niû / niô͘ / liông / liâng
  吴语上海话
  国际音标
  客语
  四县话 liòng

  翻譯 编辑

  组词 编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/量

  日語 编辑

   
  日語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科 ja

  讀音 编辑

  朝鮮語 编辑

  讀音 编辑

  音讀 (lyang)