附錄:部首索引/⼉

部首索引:⼉编辑

0 画编辑

1 画编辑

2 画编辑

𠑶

3 画编辑

𠑷 𠑸

4 画编辑

𠑺 𠑻 𠑼 𠑹

5 画编辑

𠑽 𠑾 𠑿 𠒀 𠒁 𠒂

6 画编辑

𪝿 𠒊 𠒋 𠒃 𠒄 𠒅 𠒆 𠒇 𠒈 𠒉

7 画编辑

𪞀 𠒌 𠒍 𠒎 𠒏

8 画编辑

𪞁 𠒐 𠒑 𠒒 𠒓 𠒔 𠒕 𠒖

9 画编辑

𠒚 𠒛 𠒜 𠒝 𠒗 𠒘 𠒙

10 画编辑

𠒠 𠒡 𠒢 𠒣 𠒞 𠒟

11 画编辑

𪞂 𠒤 𠒥 𠒦

12 画编辑

𠒧 𠒨 𠒩 𠒪 𠒫 𠒬 𠒭 𠒮 𠒯

13 画编辑

𪞃 𪞄 𪞅 𠒰 𠒱 𠒲 𠒴 𠒵 𠒶 𠒷

14 画编辑

𠒳 𠒸 𠒹 𠒺 𠒻 𠒼 𠒽 𠒾

15 画编辑

𠒿 𠓀 𠓁 𠓂 𠓃 𠓄 𠓅 𠓇

16 画编辑

𠓆 𠓈 𠓉 𠓊

17 画编辑

𪞆 𠓋 𠓎

18 画编辑

𠓍 𠓏 𠓐

19 画编辑

𠓑 𠓒

20 画编辑

𠓓 𠓔

21 画编辑

𠓕 𠓖

22 画编辑

𠓗 𠓘 𠓙

24 画编辑

𠓚