附錄:部首索引/⼰

部首索引:⼰编辑

0 画编辑

1 画编辑

𢀳

2 画编辑

𢀴 𢀵

3 画编辑

𢀶

4 画编辑

𪩬

5 画编辑

𪩫 𢀷 𢀸

6 画编辑

𢀺 𢀻 𢀹

7 画编辑

𢀼 𢀽 𢀾 𢀿

8 画编辑

𢁀 𢁁 𢁂 𢁃 𢁄

9 画编辑

𪩭 𪩮 𢁅 𢁆 𢁇 𢁈 𢁉

10 画编辑

𢁊

11 画编辑

𪩯

12 画编辑

𢁋 𢁌

13 画编辑

𪩰 𪩱 𢁍 𢁏

14 画编辑

𢁎

15 画编辑

𢁐

17 画编辑

𢁑