chương trình

越南语

 
維基百科有一篇文章關於:

組成编辑

chương trình章程

發音编辑

  • 北部方言(河內):
  • 中部方言(順化):
  • 南部方言(西貢):

釋義编辑

  1. 章程計劃安排綱領
  2. (教學)大綱提綱摘要
  3. (電視、廣播)節目,(演出)劇目
  4. (演出)節目單
  5. (電腦)程序軟件
    相關詞彙:lập trình (立程),phần mềm (份―)