комплексный

俄语

编辑

词源

编辑

可能以ко́мплекс (kómpleks) +‎ -ный (-nyj)的形式组成,但(尤指数学含义)也可能直接借自英语、法语或德语。

发音

编辑
  • ко́мплексный: 国际音标(帮助)[ˈkomplʲɪksnɨj]
  • компле́ксный: 国际音标(帮助)[kɐmˈplʲeksnɨj]
  • 音频(档案)

形容词

编辑

ко́мплексный (kómpleksnyj)

  1. 复合的,联合
  2. 结合的,综合的,广泛

变格

编辑

形容词

编辑

ко́мплексный компле́ксный (kómpleksnyj kompléksnyj)

  1. (数学) 复数

变格

编辑

相关词

编辑