комплексный

俄語

編輯

詞源

編輯

可能以ко́мплекс (kómpleks) +‎ -ный (-nyj)的形式組成,但(尤指數學含義)也可能直接借自英語、法語或德語。

發音

編輯
  • ко́мплексный: 國際音標(幫助)[ˈkomplʲɪksnɨj]
  • компле́ксный: 國際音標(幫助)[kɐmˈplʲeksnɨj]
  • 音頻(檔案)

形容詞

編輯

ко́мплексный (kómpleksnyj)

  1. 複合的,聯合
  2. 結合的,綜合的,廣泛

變格

編輯

形容詞

編輯

ко́мплексный компле́ксный (kómpleksnyj kompléksnyj)

  1. (數學) 複數

變格

編輯

相關詞

編輯