U+C11D, 석
諺文音節 SEOG
組成: [U+1109] + [U+1165] + [U+11A8]

[U+C11C]
諺文音節
[U+C11E]
섀 ←→ 세

朝鮮語 编辑

詞源1 编辑

最早見於《釋譜詳節 / 석보상절》,1447年,作中古朝鮮語 석〯耶魯拼音sĕk

發音 编辑

 • (韓國標準語/首尔) IPA(?): [sʰɘ(ː)k̚]
 • 諺文(按發音拼寫):[(ː)]
  • 雖然元音長度在標準朝鮮語中仍是規範性的,但兩韓絕大多數的母語使用者皆已不再區分長度。
羅馬化
國語羅馬字?seok
國語羅馬字(轉寫)?seog
馬科恩-賴肖爾式?sŏk
耶魯拼音?sēk
朝鮮語數字 ()
30
 ←  2 3 4  → [a], [b], [c]
    本土詞(單獨使用): (set)
    本土詞(作定語) (se), (過時) (seok), (古舊) (seo)
    漢字詞 (sam)
    漢字
    序數詞셋째 (setjjae)

數詞 编辑

(seok)

 1. (過時或已石化) (在某些分類詞前)
  近義詞: (se, 更有生產力的同等詞)
  seok jan
  seok nyang兩(古朝鮮貨幣單位)
  seok doe升(朝鮮半島體積單位;相當於5.4公升)
  seok seom石(穀物體積單位;相當於540公升)
  seok ja尺(朝鮮半島長度單位;相當於90.9公分)

詞源2 编辑

朝鮮語自源詞的擬態詞。

發音 编辑

朝鮮語
元音陰陽對
(seok)
(sak)
朝鮮語
軟硬輔音對
(seok)
(sseok)
羅馬化
國語羅馬字?seok
國語羅馬字(轉寫)?seog
馬科恩-賴肖爾式?sŏk
耶魯拼音?sek

擬態詞 编辑

(seok)

 1. (擬聲詞紙、布等) 的聲音
 2. (延伸) 有力地(紙上的線等)

詞源3 编辑

不同漢字的朝鮮語讀音。

音節 编辑

(seok)

展開內容
 1. :
  中古音: (中古 dzyek))
 2. :
  中古音: (中古 zjek))
 3. :
  中古音: (中古 sjek))
 4. :
  中古音: (中古 sjek))
 5. :
  中古音: (中古 zjek))
 6. :
  中古音: (中古 sek))
 7. :
  中古音: (中古 syek))
 8. :
  中古音: (中古 dzyek))
 9. :
  中古音: (中古 syek))
 10. :
  中古音: (中古 zjek))
 11. :
  中古音: (中古 sek))
 12. :
  中古音:
 13. :
  中古音: (中古 dzyek))
 14. :
  中古音: (中古 dzyek))
 15. :
  中古音: (中古 sek))
 16. :
  中古音: (中古 sjek))
 17. :
  中古音: (中古 zjek))
 18. :
  中古音:
 19. :
  中古音: (中古 dzyek))
 20. :
  中古音: (中古 dzjaeH))
 21. :
  中古音:
 22. :
  中古音: (中古 sjek))
 23. :
  中古音: (中古 sek))
 24. :
  中古音: (中古 sjek))
 25. : 的另一種寫法
  中古音:
 26. :
  中古音:
 27. :
  中古音:
 28. :
  中古音:
 29. :
  中古音: (中古 sek))
 30. :
  中古音: (中古 sjek))
 31. :
  中古音: (中古 syek))
 32. :
  中古音:
 33. :
  中古音: (中古 sjek))
 34. :
  中古音: (中古 sek))
 35. :
  中古音: (中古 dzyek))
 36. :
  中古音: (中古 zjek))
 37. :
  中古音: (中古 sek))
 38. :
  中古音: (中古 sek))
 39. :
  中古音: (中古 sjek))
 40. :
  中古音: (中古 syek))
 41. :
  中古音: (中古 sek))
 42. :
  中古音: (中古 syek))
 43. :
  中古音:
 44. :
  中古音:

來源 编辑

 • 大韓民國大法院 (2018). 人名用漢字表, 第23頁. [1]
 • 국제퇴계학회 대구경북지부 (國際退溪學會 大邱慶北支部) (2007) 數位漢字辭典 전자사전/電子字典[2]