附錄:部首索引/⼛

部首索引:⼛编辑

0 画编辑

1 画编辑

𠫓 𠫔 𠫕 𠫖

2 画编辑

𠫗 𠫘

3 画编辑

𠫙 𠫚 𠫛 𠫜 𠫝

4 画编辑

𠫞 𠫟 𠫠 𠫡 𠫢 𠫣 𠫤 𠫥

5 画编辑

𠫦 𠫧 𠫨

6 画编辑

𠫩 𠫪 𠫫 𠫬 𠫭 𠫯

7 画编辑

𪠜 𠫰 𠫱 𠫲 𠫴 𠫵 𠫶 𠫷 𠫸

8 画编辑

𪠝 𠫹 𠫺 𠫻 𠫼

9 画编辑

𪠞 𠫽 𠫾

10 画编辑

𪠟 𠫿 𠬀 𠬁 𠬂 𠬃 𠬄 𠬅 𦎅

11 画编辑

𪠠 𠬊 𠬋 𠬌 𠬆 𠬇 𠬈 𠬉

12 画编辑

𠬍 𠬎 𠬏 𠬐 𠔲

13 画编辑

𪠡 𠬑 𠬒

14 画编辑

𠬓

15 画编辑

𠬕 𠬖 𠬗

17 画编辑

𠬔 𠬘 𠬙

18 画编辑

𪠢