Template:Table:colors/trk-pro

原始突厥語中的顏色*boduglar*bodugsāyïn(布局 · 文字)
     *āk*ürüŋ      *boŕ*sūr*kuba*čāl*oń      *kara
             *kïŕïl ; *āl              _ ; *koŋur*yạgïŕ              *siarïg*yẹgren
                          *yāĺïl             
                          *kȫk             
                          *(y)ip-             

以下文檔由模板 {{table doc}}自动生成。

此模板會產生一個指向其他原始突厥語詞條的表格。請在“參見”章節中使用本模板,如下所示:

===参见===
{{Table:colors/trk-pro}}

所有语言

编辑

所有含“Table:”前綴的原始突厥語表格