Template:Table:colors/nv

納瓦霍語中的顏色nidaashchʼąąʼígíí(布局 · 文字)
     łigai      łibá(淺灰色:dinilzhin      łizhin
             łichííʼ              łichxíʼí(淺橙色:diniltsxo) ; dibéłchíʼíyishtłizh(深棕色:dinilzhin              łitso(淺黃色:diniltso) ; dinilgai
                          dinooltłʼizhchʼilgo dootłʼizh             
             dootłʼizhii              yágo dootłʼizh              dootłʼizh
             diłhiłgo dootłʼizh              tsédídéehgo dootłʼizh              dinilchííʼ

以下文檔由模板 {{table doc}}自动生成。

此模板會產生一個指向其他納瓦霍語詞條的表格。請在“參見”章節中使用本模板,如下所示:

===参见===
{{Table:colors/nv}}

所有语言

编辑

所有含“Table:”前綴的納瓦霍語表格