i 暂时没有提醒。


欢迎来到维基词典!编辑

 

PeterBarofsky 您好!

热诚欢迎您加入到维基词典大家庭!这是一个由志愿者编纂的、人人均可编辑的多语言词典的协作计划,它的目标是描述人类古今的所有词语并用中文来解释它们。这包括着每种语言的语源读音解释。维基词典中文版始于2004年5月,至今为止已有1,071,786个大大小小的词条

我们热切希望您能加入编辑者行列之中。如果您在编辑方面遇到了困难,欢迎您在啤酒馆提出。如果您对某一单词持有疑问,请在茶室里提出。如果您对维基还比较陌生,可以参考如何编辑页面体例说明繁简转换布局解释或到社群首页与别的维基人交往。与别的维基人交往时请在有关用户的对话页上留言。别的维基人都是像您我一样的真人,抽出自己的宝贵时间在此无私奉献。编辑某些词条时也许会有分歧,可以在有关词条的讨论页上(点击左上角的“讨论本页”即可进入)进行理智的讨论,请注意礼貌。

最后,希望您能留下来,成为我们的一员。让我们一起编出一部一流的在线多语言词典! 我是欢迎您的维基词典人:Sayonzei讨论) 2019年1月1日 (二) 05:06 (UTC)

Welcome to Chinese Wiktionary. Thank you for your contributions! If you have any queries about the Chinese Wiktionary, you are more than welcome to discuss it at Wiktionary:Chaguan (tea room). You can also put a Babel box on your user page, to let us know your language capabilities and make contact more convenient. Again, welcome!

汉语拼音表编辑

0 b c ch d f g h j k l m n p q r s sh t w x y z zh
a ba ca cha da fa ga ha ka la ma na pa sa sha ta wa ya za zha
ai bai cai chai dai gai hai kai lai mai nai pai sai shai tai wai yai zai zhai
an ban can chan dan fan gan han kan lan man nan pan ran san shan tan wan yan zan zhan
ang bang cang chang dang fang gang hang kang lang mang nang pang rang sang shang tang wang yang zang zhang
ao bao cao chao dao gao hao kao lao mao nao pao rao sao shao tao yao zao zhao
e(ê) ce che de ge he ke le me ne re se she te ye ze zhe
ei bei cei dei fei gei hei kei lei mei nei pei shei tei wei yei zei
en ben cen chen den fen gen hen ken len men nen pen ren sen shen ten wen zen zhen
eng beng ceng cheng deng feng geng heng keng leng meng neng peng reng seng sheng teng weng zeng zheng
er
i bi ci chi di ji li mi ni pi qi ri si shi ti xi yi zi zhi
ia dia jia lia nia pia qia xia ya
ian bian dian jian lian mian nian pian qian tian xian yan
iang jiang liang niang qiang xiang yang
iao biao diao jiao liao miao niao piao qiao tiao xiao yao
ie bie die jie lie mie nie pie qie tie xie ye
in bin din jin lin min nin pin qin tin xin yin
ing bing ding jing ling ming ning ping qing ting xing ying
iong jiong qiong xiong yong
iu(iou) diu jiu liu miu niu qiu xiu you
o bo fo lo mo po wo yo
ong cong chong dong gong hong kong long nong rong song tong wong yong zong zhong
ou cou chou dou fou gou hou kou lou mou nou pou rou sou shou tou you zou zhou
u bu cu chu du fu gu hu ju ku lu mu nu pu qu ru su shu tu wu xu yu zu zhu
ü ju qu xu yu
ua chua gua hua kua rua shua wa zhua
uai chuai guai huai kuai shuai wai zhuai
uan chuan duan guan huan juan kuan luan nuan quan ruan suan shuan tuan wan xuan yuan zuan zhuan
üan juan quan xuan yuan
uang chuang guang huang kuang shuang wang zhuang
üe jue lüe nüe que xue yue
ueng weng
ui(uei) cui chui dui gui hui kui rui sui shui tui wei zui zhui
un(uen) cun chun dun gun hun jun kun lun nun qun run sun shun tun wen xun yun zun zhun
ün jun qun xun yun
uo cuo chuo duo guo huo kuo luo nuo ruo suo shuo tuo wo zuo zhuo

以及特殊的鼻音及其拼合音ng,hm,hng