U+5C07, 將
中日韓統一表意文字-5C07

[U+5C06]
中日韓統一表意文字
[U+5C08]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0829():
  漿
 • 系列#1381():
  𨟻𤕯
 • 参考 编辑

  编码 编辑

  ”的Unihan資料

  漢語 编辑

  讀音 编辑

  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  jiāngtsjang/*tsaŋ {*[ts]aŋ}/bring
  jiàngtsjangH/*tsaŋ-s {*[ts]aŋ-s}/lead (v.); leader

   
  国语/普通话
  汉语拼音 jiàngjiāngqiāngyángjiǎng
  注音符号 ㄐㄧㄤˋㄐㄧㄤㄑㄧㄤㄧㄤˊㄐㄧㄤˇ
  国际音标
  通用拼音 jiàngjiangciangyángjiǎng
  粤语广州话
  粤拼 zoeng1zoeng3
  耶鲁拼音 jēungjeung
  国际音标
  广州话拼音 zêng¹zêng³
  黄锡凌拼音 ˈdzeung¯dzeung

  韻圖
  讀音 # 1/2
  聲紐 (13)
  韻類 (105)
  聲調 平 (Ø)
  開合
  四等
  反切
  白一平方案 tsjang
  擬音
  鄭張尚芳 /t͡sɨɐŋ/
  潘悟雲 /t͡siɐŋ/
  邵榮芬 /t͡siɑŋ/
  蒲立本 /t͡sɨaŋ/
  李榮 /t͡siaŋ/
  王力 /t͡sĭaŋ/
  高本漢 /t͡si̯aŋ/
  推斷官話讀音 jiāng
  推斷粵語讀音 zoeng1
  白一平沙加爾系統1.1 (2014)
  讀音 # 1/2
  現代北京音
  (拼音)
  jiāng
  構擬中古音 ‹ tsjang ›
  構擬上古音 /*[ts]aŋ/
  英語翻譯 bring

  來自白一平–沙加爾系統的上古漢語標註筆記:

  * 圓括號 "()" 表示存在不確定;
  * 方括號 "[]" 表示身分不確定,例如 *[t] 的尾音有可能是 *-t 或 *-p;
  * 尖角括號 "<>" 表示接中辭;
  * 連字號 "-" 表示語素範圍;

  * 句號 "." 表示音節範圍。
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 1/2
  序號 10286
  聲符
  韻部
  小分部 0
  對應中古韻
  構擬上古音 /*ʔsaŋ/  韻圖
  讀音 # 2/2
  聲紐 (13)
  韻類 (105)
  聲調 去 (H)
  開合
  四等
  反切
  白一平方案 tsjangH
  擬音
  鄭張尚芳 /t͡sɨɐŋH/
  潘悟雲 /t͡siɐŋH/
  邵榮芬 /t͡siɑŋH/
  蒲立本 /t͡sɨaŋH/
  李榮 /t͡siaŋH/
  王力 /t͡sĭaŋH/
  高本漢 /t͡si̯aŋH/
  推斷官話讀音 jiàng
  推斷粵語讀音 zoeng3
  白一平沙加爾系統1.1 (2014)
  讀音 # 2/2
  現代北京音
  (拼音)
  jiàng
  構擬中古音 ‹ tsjangH ›
  構擬上古音 /*[ts]aŋ-s/
  英語翻譯 lead (v.); leader

  來自白一平–沙加爾系統的上古漢語標註筆記:

  * 圓括號 "()" 表示存在不確定;
  * 方括號 "[]" 表示身分不確定,例如 *[t] 的尾音有可能是 *-t 或 *-p;
  * 尖角括號 "<>" 表示接中辭;
  * 連字號 "-" 表示語素範圍;

  * 句號 "." 表示音節範圍。
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 2/2
  序號 10294
  聲符
  韻部
  小分部 0
  對應中古韻
  構擬上古音 /*ʔsaŋs/


  翻譯 编辑

  组词 编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/將

  日語 编辑

  新字體

  舊字體

   
  日語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科 ja

  讀音 编辑

  朝鮮語 编辑

  讀音 编辑

  音讀 (cang)

  越南語 编辑

  讀音 编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)