U+C758, 의
諺文音節 YI
組成: [U+110B] + [U+1174]

[U+C757]
諺文音節
[U+C759]
으 ←→ 이
參見:-의

(助詞參見上方)

朝鮮語

编辑

詞源1

编辑

漢字語,來自

發音

编辑
 • (韓國標準語/首尔) IPA(?): [ɰi(ː)]
 • 諺文(按發音拼寫):[(ː)]
  • 雖然元音長度在標準朝鮮語中仍是規範性的,但兩韓絕大多數的母語使用者皆已不再區分長度。
羅馬化
國語羅馬字?ui
國語羅馬字(轉寫)?ui
馬科恩-賴肖爾式?ŭi
耶魯拼音?ūy

名詞

编辑

(ui) (漢字 )

 1. (書面) 公正正義
  近義詞: 의(義)로움 (uiroum)
衍生詞
编辑

詞源2

编辑

漢字語,來自

發音

编辑
 • (韓國標準語/首尔) IPA(?): [ɰi(ː)]
 • 諺文(按發音拼寫):[(ː)]
  • 雖然元音長度在標準朝鮮語中仍是規範性的,但兩韓絕大多數的母語使用者皆已不再區分長度。
羅馬化
國語羅馬字?ui
國語羅馬字(轉寫)?ui
馬科恩-賴肖爾式?ŭi
耶魯拼音?ūy

名詞

编辑

(ui) (漢字 )

 1. (書面) 情誼友誼

詞源3

编辑

漢字語,來自

發音

编辑
 • (韓國標準語/首尔) IPA(?): [ɰi(ː)]
 • 諺文(按發音拼寫):[(ː)]
  • 雖然元音長度在標準朝鮮語中仍是規範性的,但兩韓絕大多數的母語使用者皆已不再區分長度。
羅馬化
國語羅馬字?ui
國語羅馬字(轉寫)?ui
馬科恩-賴肖爾式?ŭi
耶魯拼音?ūy

名詞

编辑

(ui) (漢字 )

 1. 懷疑

詞源4

编辑

不同漢字的現代朝鮮語讀法。

音節

编辑

(ui)

展開內容
 1. :
  中古音: (中古 'iH))
 2. :
  中古音: (中古 'j+j|'j+jH))
 3. :
  中古音: (中古 'i))
 4. :
  中古音: (中古 ngjeH))
 5. :
  中古音: (中古 ngjeH))
 6. :
  中古音: (中古 'j+j))
 7. :
  中古音: (中古 ngje))
 8. :
  中古音: (中古 ngi))
 9. :
  中古音: (中古 hiX))
 10. :
  中古音: (中古 ngje))
 11. :
  中古音: (中古 ngiX))
 12. :
  中古音: (中古 ngj+jH))
 13. :
  中古音: (中古 ngjeH))
 14. :
  中古音: (中古 'je|'jeX))
 15. :
  中古音: (中古 'jeX|'jeH))
 16. :
  中古音: (中古 'ijH))
 17. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 18. :
  中古音: (中古 'ik))
 19. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 20. :
  中古音: (中古 'je|'jeX))
 21. :
  中古音: (中古 ngi|ngik))
 22. :
  中古音: (中古 'j+jX))
 23. :
  中古音: (中古 ngijH))
 24. :
  中古音: (中古 ngiX|ngik))
 25. :
  中古音: (中古 'ijH))
 26. :
  中古音: (中古 'je))
 27. :
  中古音: (中古 'je))
 28. :
  中古音: (中古 ngj+jX))
 29. :
  中古音:
 30. :
  中古音: (中古 ngiX|ngiH|ngojH|xojH))
 31. :
  中古音: (中古 'i))
 32. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 33. :
  中古音: (中古 ngjeH))
 34. :
  中古音: (中古 ngje))
 35. :
  中古音: (中古 'je))
 36. :
  中古音:
 37. :
  中古音: (中古 ngjeX|ngj+jX))
 38. :
  中古音:
 39. :
  中古音: (中古 'je|'jeX))
 40. :
  中古音: (中古 'je))
 41. :
  中古音:
 42. :
  中古音:
 43. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 44. :
  中古音:
 45. :
  中古音: (中古 'jieH))
 46. :
  中古音:
 47. :
  中古音: (中古 ngje))
 48. :
  中古音:
 49. :
  中古音: (中古 'j+jX))
 50. :
  中古音: (中古 ngiH|ngj+jH))
 51. :
  中古音:
 52. :
  中古音:
 53. :
  中古音: (中古 'j+j))
 54. :
  中古音:
 55. :
  中古音:
 56. :
  中古音:
 57. :
  中古音:
 58. :
  中古音:
 59. :
  中古音: (中古 'jeX|gjeH|'jeH))
 60. :
  中古音: (中古 'ijH|'it))
 61. :
  中古音:
 62. :
  中古音:
 63. :
  中古音: (中古 'j+j))
 64. :
  中古音:
 65. :
  中古音: (中古 ngiX|yip))
 66. :
  中古音:
 67. :
  中古音:
 68. :
  中古音:
 69. :
  中古音:
 70. :
  中古音: (中古 ngjij|gjwen))
 71. :
  中古音: (中古 ngj+jH))
 72. :
  中古音: (中古 ngi|ngik))
 73. :
  中古音: (中古 ngje|ngjeX))
 74. :
  中古音: (中古 'iH))
 75. :
  中古音: (中古 'ojX|'wojH))
 76. :
  中古音: (中古 ngjejH))
 77. :
  中古音: (中古 'j+j|'j+jX))
 78. :
  中古音:
 79. :
  中古音: (中古 ngjwe))
 80. :
  中古音:
 81. :
  中古音:
 82. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 83. :
  中古音: (中古 ngiH|ngik))
 84. :
  中古音: (中古 ngje))
 85. :
  中古音: (中古 ngiH))
 86. :
  中古音:
 87. :
  中古音:
 88. :
  中古音: (中古 'je))
 89. :
  中古音: (中古 xje|ngjeX))
 90. :
  中古音: (中古 ngiX|ngiH|ngeajH))
 91. :
  中古音: (中古 'iX|'ik))
 92. :
  中古音: (中古 'j+jX))
 93. :
  中古音: (中古 ngje))
 94. :
  中古音:
 95. :
  中古音: (中古 'eaX))
 96. :
  中古音: (中古 'aX))
 97. :
  中古音:
 98. :
  中古音:
 99. :
  中古音:
 100. :
  中古音: (中古 'je|khjeX))
 101. :
  中古音: (中古 'jieH))
 102. :
  中古音: (中古 'j+j))
 103. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 104. :
  中古音:
 105. :
  中古音:
 106. :
  中古音:
 107. :
  中古音: (中古 'ijH))
 108. :
  中古音:
 109. :
  中古音:
 110. :
  中古音:
 111. :
  中古音:
 112. :
  中古音: (中古 ngiH))
 113. :
  中古音:
 114. :
  中古音:
 115. :
  中古音: (中古 ngj+jH))
 116. :
  中古音:
 117. :
  中古音:
 118. :
  中古音: (中古 gje|kje))
 119. :
  中古音: (中古 sa|xjonH))
 120. :
  中古音: (中古 ngojH))
 121. :
  中古音: (中古 'ik))
 122. :
  中古音:
 123. :
  中古音: (中古 nga|ngjeX))
 124. :
  中古音: (中古 gje|gjeX|ngjeX))
 125. :
  中古音: (中古 xi))
 126. :
  中古音:
 127. :
  中古音: (中古 gje|kje))
 128. :
  中古音: (中古 ngoj))
 129. :
  中古音: (中古 'j+jX|'ojH))
 130. :
  中古音:
 131. :
  中古音: (中古 ngjeX))
 132. :
  中古音: (中古 'ijH))
 133. :
  中古音:
 134. :
  中古音: (中古 ngojH|ngik))
 135. :
  中古音:
 136. :
  中古音: (中古 kjeX|khjeH))
 137. :
  中古音: (中古 'jijX))
 138. :
  中古音: (中古 kjweX))
 139. :
  中古音: (中古 'j+j|'j+nX))
 140. :
  中古音: (中古 ngat|ngjet))
 141. :
  中古音: (中古 ngin|ngj+n))
 142. :
  中古音:
 143. :
  中古音: (中古 'ijH|'ejH))