元素表

编辑
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
周期
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr 
88
Ra
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
鑭系元素 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
錒系元素 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No

化學系周期表
鹼金屬 鹼土金屬 鑭系元素 錒系元素 過渡金屬
貧金屬 類金屬 非金屬 鹵素 惰性氣體

詳細請參見元素週期表維基百科的週期表

順序列表

编辑
原子數 符號 名稱
1 H (qīng)
2 He (hài)
3 Li ()
4 Be
5 B
6 C (tàn)
7 N (dàn)
8 O
9 F
10 Ne (nǎi)
11 Na ()
12 Mg (měi)
13 Al
14 Si () | (guī)
15 P
16 S (liú)
17 Cl ()
18 Ar ()
19 K
20 Ca
21 Sc
22 Ti
23 V
24 Cr
25 Mn
26 Fe (tiě)
27 Co
28 Ni
29 Cu (tóng)
30 Zn
31 Ga (jiā)
32 Ge
33 As
34 Se ()
35 Br
36 Kr ()
37 Rb
38 Sr
39 Y
40 Zr
41 Nb
42 Mo
43 Tc 𨱏 () | ()
44 Ru
45 Rh
46 Pd ()
47 Ag (yín)
48 Cd
49 In
50 Sn ()
51 Sb
52 Te
53 I
54 Xe (xiān)
55 Cs
56 Ba
57 La
58 Ce
59 Pr
60 Nd ()
原子數 符號 名稱
61 Pm
62 Sm
63 Eu (yǒu)
64 Gd ()
65 Tb ()
66 Dy ()
67 Ho
68 Er
69 Tm
70 Yb
71 Lu () | (liú)
72 Hf
73 Ta
74 W
75 Re
76 Os (é)
77 Ir
78 Pt
79 Au (jīn)
80 Hg
81 Tl
82 Pb (qiān)
83 Bi
84 Po ()
85 At (è) | (ài)
86 Rn (dōng)
87 Fr () | (fāng)
88 Ra
89 Ac
90 Th
91 Pa ()
92 U
93 Np (nài) | ()
94 Pu () | ()
95 Am 𰾄 (méi) | (méi)
96 Cm
97 Bk (běi) | (póu)
98 Cf 𰽩 () | (kāi)
99 Es 𰾭 (ài) | (āi)
100 Fm (fèi)
101 Md
102 No (tiǎn)
103 Lr
104 Rf 𬬻
105 Db 𨧀𬭊 ()
106 Sg 𨭎𬭳
107 Bh 𨨏𬭛
108 Hs 𨭆𬭶
109 Mt
110 Ds 𫟼 ()
111 Rg 𬬭
112 Cn
113 Nh ()
114 Fl 𫓧
115 Mc ()
116 Lv 𫟷 ()
117 Ts (tián)
118 Og (ào)
119 Uue* ununennium
120 Ubn* unbinilium
*此元素還未被發現

模板

编辑